Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Kędzierzynie-Koźlu

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I KOMISARIACIE POLICJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, informuję, iż:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu:
adres: ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu  zapewnia Inspektor Ochrony Danych, dr Katarzyna Urbanik:

adres: ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,  
e-mail: iod.kk@op.policja.gov.pl

 

oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych, nadkom. Andrzej Zwęgliński:

adres: ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,  
e-mail: iod.kk@op.policja.gov.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach podległych.


W KPP w Kędzierzynie-Koźlu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;

 

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl;

 

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony