Ochrona danych

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego KPP i KP w Kędzierzynie-Koźlu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości(Dz.U. 2019 poz. 125, z późn. zm.), wdrażającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ,ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, (zwanej dalej „DODO”) informujemy, że w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Monitoring wizyjny o którym mowa funkcjonuje na terenie obiektów usytuowanych przy ulicach:
 • Wojska Polskiego 18, Kędzierzyn-Koźle
 • Racławicka 3, Kędzierzyn-Koźle
 1. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
 2. Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu a także teren bezpośrednio przylegający w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby administratora.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez jeden z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby administratora lub poprzez skrzynkę e-mail: iod.kk@op.policja.gov.pl
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, a także ustalenia faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektów KPP w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zm.) oraz art. 45, 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późn. zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.)  .
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
 7. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w trybie „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.
 8. Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektów oraz informacji niejawnych, a także ustaleniu faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu  przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 11. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 12. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora. Nagrania mogą być udostępniane także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.
 13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochron Danych Osobowych.
 16.  Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 17. Przebywanie na terenie obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych.
Powrót na górę strony